Home / 加密貨幣類別 / 比特幣內在價值估算,二十五萬美金不是夢

比特幣內在價值估算,二十五萬美金不是夢

         爆幣兄在上一篇文章「比特幣高位插逾7成,是泡沫爆破,抑或斂翼待時,重拾百倍升勢是笑話?」中,從價值的儲存和保密性中評價了比特幣在新時代的必要性。 相信大家最關心的問題是到底比特幣的潛力還有多少,爆幣兄會從比特幣的掘礦估算及數量限制中評估比特幣的價值同時亦會分析上文提及億萬富翁 Tim Draper 最近提出比特幣於2022年會升到二十五萬美金,到底是不是一句空話?

掘礦的估算

        掘礦的過程對於保持比特幣網絡的穏定性及可持續性是十分重要,而掘礦獎金可以說是對維護比特幣網絡的礦工的獎勵。我們可以從下圖(第一幅為log phase,而第二幅為直線圖)中,得出掘礦算力與比特幣價格是高度相關。 而由於近半年的比特幣跌勢,近期比特幣價格大幅落後於掘礦算力。而在極光「狗與遛狗的男人的故事: 對比特幣的重要啟示」文章中,亦分析了掘礦算力與比特幣的相關性。 由此可見,比特幣價格在掘礦算力拉動下,始終會回歸到一個合理的價值。

Hash rate (哈希率) v.s Bitcoin     Price (USD) (Log Phase)

Hash rate (哈希率) v.s Bitcoin Price (USD) (Linear)

        掘礦行業在現時比特幣價值及掘礦難度下,是無利可圖,跟據估算,大部份中小型礦工在扣除電費及基本維護開支後,比特幣價格需要在八千至一萬美元,才能獲利。 而礦工仍然願意在現今價格時堅持掘礦,可以證明其對比特幣的信心,而這亦是拉動比特幣上升的一個重要因素。 掘礦算力在兩年內,即由2016年10月至2018年10月已經上升接近30倍,由此推算直至2020年10月,掘礦算力有機會再上升20倍,同時在2020年時,掘礦獎勵將會減少一半,即6.25個比特幣。 由此可見,在2020年時,比特幣價格需要維持在24萬美元才是合理價值,即使由於晶片發展等原因導致掘礦成本減半,比特幣價值最少亦需要維持10萬美元才合理。  

 

數量的上限

            對比特幣有基本認識的讀者會知道比特幣是有發行上限,是固定在2100萬個,直至2140年全部比特幣停止發行。同時並不像美國國債上限般可以不斷提升,比特幣的發行上限是無法被更改的。同時,由於比特幣的保密特性,有部份的比特幣因不當儲存或處理而永久遺失,這些比特幣一般是在發現初期時遺失。跟據估計,大約有300萬個比特幣遺失,因此總比特幣的供應量大約只有1800萬個。 由此可見,當比特幣的認受性愈高,比特幣只會愈稀有,最後價值會因為其稀有性而搶高。

          如果我們以現今全球貨幣通行量作比較,當比特幣取代了大約十分之一的貨幣使用量,由於現今全球總共約有60兆美元,每個比特幣的價值約有33萬美金。這當然並不是指今年或明年的事情,但如果比特幣的認受性不斷提升,距離這個目標並不是空話! 所以爆幣兄認為跟據掘礦行業發展及比特幣數量限制,比特幣在2022年可以升至二十五萬美金並非一場夢,爆幣兄亦希望這一日可以提早實現!

 

如果大家支持爆幣兄的文章記得係下面按Like,你每一個Like都係對爆幣兄及香港第一個ICO Likecoin的支持,同埋如果你地有Likecoin戶口,記得要登入左之後再Like。重要的事要講多次,記得要按五次,你地的Like愈多,我就會愈快上載下一篇文章啦!

About 爆幣兄

爆幣兄希望唔單止發掘下一個潛在既爆幣比大家,更加可以透過呢個平台帶比大家基本投資虛擬貨幣知識,令各位都可以成為下一個虛擬貨幣界的畢菲特。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *